Resevillkor

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. 

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären. De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. AVTALET

I avtalet ingår information om det aktuella researrangemanget.

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor. Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning (bokningsbekräftelse) och resenären inom avtalad tid har betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. För resenärer mellan 16-18 års ålder krävs målsmans skriftliga medgivande samt föregående direktkontakt mellan arrangören och målsman.

1.4 Tiderna för start och slut på arrangemanget på Kuba i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 30 dagar före arrangemangets start precisera de tider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören minst 30 dagar innan arrangemangets start.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället. För salsaresan gäller följande minsta deltagarantal för att resan ska genomföras: Resan kan komma att ställas in om färre än 10 personer är bokade senast 4 månader innan avresa.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte an vända endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar. Resenären har inte rätt till återbetalning av outnyttjad resa eller outnyttjade delar av en resa. Om det är möjligt att boka en tur-och-returresa med enbart utnyttja hemresan, och resenären önskar använda denna möjlighet, måste detta noteras på bokningen vid bokningstillfället. Annars kommer resan att avbokas om utresan inte utnyttjas och ingen återbetalning kommer att ske.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Salsaresan ska ska slutbetalas på plats i Kuba senast vid välkomstmötet. Vid eventuell bokning av reguljär inrikesflygbiljett gäller flygbolagets villkor för betalningstidpunkt. Slutbetalning av inrikesflighterna kan komma att krävas direkt vid bokning och tidpunkten för slutbetalning kan komma att ändras av flygbolaget med kort varsel. Vid bokning av extra hotellvistelse (boende) som en del av en reguljär paketresa gäller hotellets (uthyrarens) villkor för betalningstidpunkt. Slutbetalning kan komma att krävas direkt vid bokning.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. För salsaresan är anmälningsavgiften maximalt 2000 kr per person. Anmälningsavgiften räknas som en delbetalning av totalpriset för resan.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning. Resenären ska kunna visa fullgjord betalning före avresan.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för en person i eget rum. Vid inkvartering av två personer i dubbelrum ges ett större rum avsett för fler boende än en (för detta utgår ingen tilläggsavgift eller rabatt då större rum har ett högre pris).

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan. Om avtalet ändras av resenären, tex. genom ändrad inställelseort, inställelsedag eller reslängd, räknas det som en avbokning och en ny bokning enligt vid ombokningstillfället gällande pris. Vid ombokning tidigare än 90 dagar före arrangemangets start är ombokningsavgiften 50% av anmälningsavgiften. Vid ombokning 89 dagar innan arrangemangets start eller färre tas ombokningsavgift ut i enlighet med gällande villkor för avbeställning. Vid ändring av felstavat namn för inrikesflyget ska resenären betala en administrativ avgift på 500 kr per person. Om namn läggs till ska resenären betala en administrativ avgift på 500 kr per person. För resor med reguljärt flyg kan namnändring göras endast om det tillåts av flygbolaget. Den administrativa kostnaden är 500 kr per person samt den kostnad som tas ut av respektive bolag.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift. Avbeställningsavgiften är lika stor som anmälningsavgiften (bokningsavgiften).

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats. För salsaresan är avgiften för överlåtelse 500 kr. Inrikesflygresan på Kuba med reguljärt flyg kan endast överlåtas om detta tillåts av flygbolaget. För sådan överlåtelse gäller respektive flygbolags villkor inklusive villkor gällande överlåtelseavgift.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av restider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2 Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter, offentliga avgifter, devalveringar, tullar, valutaregleringar eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 14 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift 7 5.4

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom sju dagar från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses omständigheter utom arrangörens kontroll, som till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer, och plötsliga politiska eller rättsliga beslut som till exempel ändringar av tillträde till luftrum, indragande av start eller landningstillstånd eller ändrade inresebestämmelser som arrangören inte kunnat påverka eller undvika.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in. Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast 20 dagar före arrangemangets startdatum.

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören skriftligen om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören eller annan medresenär.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass eller korrekt visum, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att kontinuerligt ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant (reseledare) utan dröjsmål.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

10.1 Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING

11.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Box 174

101 23 Stockholm

www.arn.se

12. FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR

12.1 Vi förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av lämnade uppgifter och av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och korrekturfel.

13. SÄRSKILDA INFORMATION

13.1 För att få borda din flight till Kuba och därefter bli insläppt genom passkontrollen (migrationskontrollen) på Havannas flygplats behöver du ha ett giltigt pass (med minst 6 månaders giltighetstid efter utresedatumet), ett förifyllt officiellt turistvisum med dina personuppgifter på framsidan och utfärdarens stämpel på baksidan samt en giltig reseförsäkring (sjukförsäkring). Det åligger dig som resenär att säkerställa att du har dessa tre handlingar (dokument) i ordning i god tid innan din avresa.

13.2 För at få borda dina olika flighter och få checka-in ditt bagage så måste du vara på respektive flygplats i god tid. När väl bagageincheckningen har stängt så kommer du av flygplatspersonalen att bli nekad att gå ombord även om du har en betald flygbiljett. Tänk på at du kan behöva ha reservtid om det skulle uppstå problem vid incheckningen p.g.a. exempelvis övervikt eller spetsiga föremål vid säkerhetskontrollen. Detta gäller även vid långa köer till exempelvis flygplatsens säkerhetskontroll.

13.3 Om du bokar extra nätter i Havanna genom oss är din beställning bindande (dvs. även om du av någon anledning väljer att inte utnyttja detta förbokade boende så är du skyldig att betala för det eftersom din bokning hindrar andra resenärer från att hyra det förbokade och för dig reserverade rummet.

13.4 Om du av någon anledning under vistelsen på Kuba önskar byta bostad så måste du först kontakta oss i reseledningen. Byte av bostad kan ta upp till ett dygn m.h.t. aktuellt bokningsläge, tillgänglighet, om vi befinner oss på utflykt utanför staden etc.

13.5 Om du väljer att inte utnyttja din förbokade inrikesflygresa så måste den avbokas direkt till oss via email minst 30 arbetsdagar (måndag-fredag) innan utresa annars förlorar du din biljett och förskottsbetalning p.g.a. flygbolagets s.k. ”No Show”-regler.

13.6 Om inrikesflygbolaget på Kuba av någon anledning ställer in en flight så ersätter långfärdsbussar mellan Havanna och Santiago de Cuba. Mellanskillnaden återbetalas till dig.

13.7 Lokala transporter i vår regi i Santiago de Cuba med godkända transportörer som uppfyller kubanska trafiksäkerhetsbestämmelser. Vi avråder starkt ifrån at du på egen hand åker s.k. motorcykeltaxi.

13.8 Det är ditt eget ansvar att ordna din tur-och-retur-biljett från ditt hemland och till Kuba och Havanna samt att via din resebyrå och flygbolag hålla dig informerad om ändrade avgångstider, förseningar, visumbestämmelser för s.k. ”transitvisum” eller ”Pre-Travel-Registration” eller liknande om du reser via ett tredje land (exempelvis via Canada).

13.9 Om du av någon anledning väljer att inte delta i salsaresan (arrangemanget på Kuba) så förlorar du den del av din anmälningsavgift (bokningsavgift).

13.10 Ytterligare reseinformation om Kuba som destination, alla aktiviteter som arrangemanget omfattar, hur man ordnar sitt turistvisum, filmer och bilder från tidigare resor, resetips och råd mm återfinns i den facebookgrupp som du blir inbjuden till efter att du bekräftat din intresseanmälan genom att erlägga bokningsavgiften. Det är ditt eget ansvar att ta del av den information som publiceras där och att hålla dig kontinuerligt informerad innan vi ses i Havanna för starten av salsaresan.

13.11 Alla individuella arrangemang, egna avvikelser från vårt arrangemang på Kuba, extra tillägg, enskilda överenskommelser, eventuella klagomål mm måste anmälas direkt till reseledningen och registreras centralt genom ett email skickat till oss.

14. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

14.1 Nedan finns en kort sammanfattning av de viktigaste delarna av vår personuppgiftspolicy. Du kan läsa vår fullständiga personuppgiftspolicy och cookiepolicy på: salsaresan.se/gdpr/

14.2 Personuppgiftsansvar och kontaktuppgifter

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter som samlas in av oss behandlas också av bl.a. av . Du kan kontakta oss på info@ving.se eller på adressen 105 20 Stockholm. Har du direkta frågor om hur vi arbetar med personuppgifter kontakta oss gärna via: hola@salsaresan.se

14.3 Insamling och hantering av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när någon kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster. Vi samlar i förekommande fall även in personuppgifter rörande andra resenärer i ett resesällskap. Vi kan komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig, administration av din resa, kundvård, utveckling av tjänster och service och för att uppfylla lagkrav. Vi använder också dina personuppgifter för marknadsföring och personifiering och för utskick av information och kundundersökningar i samband med din resa. Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas i två (2) år. Med samtycke kan vi spara personuppgifter i upp till 10 år. Om du reklamerar inom två år från din senaste resa sparar vi samtliga dina uppgifter i tio år. I förekommande fall lämnar vi personuppgifter till våra avtalspartners och IT-leverantörer som agerar som personuppgiftsbiträde. En del av våra samarbetspartners (t.ex. hotell och flygbolag) finns utanför EU/EES-området.

14.4 Dina rättigheter

Du lämnar samtycke till vår hantering av personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på salsaresan.se, vid kontakt med våra reserådgivare eller hos ett ombud. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig och rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandla s både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

14.5 Cookies

För hantering av cookies gäller förutom vår personuppgiftspolicy också vår cookiepolicy som du finner i dokumentet på sidan: salsaresan.se/gdpr/.

14.6 Om du vill klaga

Den som anser att ett företag bryter mot GDPR eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Läs mer på IMY:s webbplats.